Published Poems in Maltese Language ------Omar Seguna

 

Fid-de\ert

Biex infittex [awhra

fid-de\ert mort

nag]qad u ndur

u nibqa’ fejn inkun.

F’maltempata tar-ramel

nixxabbat u nilheg

l-g]oljiet wieqfa

liebes il-[ild tal-[emel.

F’disillu\joni

infittxek sabiex

tixg]el il-fjamma f’qalbi

u nisimg]ek tg]anni

l-G]anja ]elwa ta’ l-G]anjiet

li kont nisma’ dari, g]ax

tlift anke n-Nifs li j’tini l-]ajja

u jer[a’ jing]atali biss

meta nkun qrib tieg]ek.

 

 • 29 - 1- 94
 •  

 • Apolo[ija lil tfajla

  Jien il-]alliel it-tajjeb

  li [ejt nisirqek

  g]ax fid-dawl baxx

  smajt l-g]anja ]elwa tieg]ek,

  li tpaxxi l-widna.

  Rajt xi ritratti

  ta’ sitwazzjoni makabra

  li fa`li tindarab.

  Dak li hu iswed mhux se nisfumah

  i\da afli jien

  g]adni bi\-\ebg]a ma’ wi``i

  wara kummiedja ta’ taqtieg] il-qalb.

  I\da kif trid tkun taf x’hemm wara l-palk

  meta g]alik `par

  waqt li g]alija maltempata

  li fiha qed inbati?

  G]andi biss si[[u mkisser, battal

  u nistenniek tpo[[i fuqu

  mhux g]ax ]add ma jrid jag]mel dan,

  i\da g]ax fuqu hemm ]wej[i

  li n\ajthom u ]allejthom warajja.

  Qatt tinsa,

  l-img]oddi ]rafa

  il-biera] u llum differenti

  U bil]aqq....

  meta b]al an[lu mis-sema safi

  tin\el ]dejja f’xirka wa]da mal-}allieq.

  12 - 2 - 94

 • Gilgamex

  Kif nista’ nwie[eb

  l-atman

  quddiem l-ispirti

  quddiem is-solitudini

  trawma ta’ fer] u m]abba

  ix-xemx - intensita’ li tibqa’ misteru

  l-i\istenza li hi lu`enti?

  Min jg]id El,

  min Allah, min Jehovah

  jekk ma nag]milx distinzjoni

  bejn iswed u abjad

  fatti u ]siebi sfumaturi,

  jekk meta nitkellem ma ninstemax

  fl-istorbju tad-dinja,

  jekk nikteb poe\ija u tintilef

  fost il-kitbiet.

  2 - 4 - 94

   

   

 • Ix-xemx

  N]ares ‘il fuq lejn ix-xemx tiddi s]una

  li tiddi fuq il-]olqien barra fuqi.

  Jien in]ossni skomdu f’dak id-dawl qawwi

  li ma j]alli xejn mistur, g]ax jien midneb.

  30 - 4 - 94

 • Lil Ommi

  (Dedikazzjoni spe`jali

  g]al jum l’omm)

  F’kamra vojta, mudlama fta]t it-tieqa

  sabiex ix-xemx s]una tiddi fuq qalbi.

  Nara l’ommi [ejja ti[ri g]al ]dejja

  f’[onna mimlija ]ajja, b’wara f’idha;

  tathieli u qaltli, "Din ]ier[a mill-qalb.

  Im]abbti m’hijiex il-kliem sabi], bla kulur."

  Imbg]ad, g]adda \-\mien, i\da jien bqajt tifel

  G]araft id-dmug] nie\el minn dik il-warda

  Tg]allimt li dik l’omm kitbet ismi bid-demm,

  qabel ma saret tafni, filwaqt li jien

  offrejtilha biss, miljun lira foloz.

  7 - 5 - 95

   

   

 • Missier

  Meta nar’g]admek f’g]admi, demmek f’demmi

  niftakar meta bi tbatija int bdejt

  tinse[ ix-xibka minn qabel ma twelidt.

  G]amilt iljieli kes]in, f’nofs ta’ ba]ar

  Imbg]ad jien kbirt, ]lift li ma rridx inkompli

  Ridt biss niekol, nistrie] fuq sodda tar-rix

  F’din is-sjesta m’g]araftx l-oqbra [o fija

  G]alija l-lingwa li biha kellimtni

  tinsab biss f’dizzjunarji mimlija trab.

  I\da int bqajt tisma’ l-qanpiena li ndoqq -

  noti stunati - u dejjem kont mieg]i,

  meta nifta] bieb, jinstabat [o wi``i

  u tixg]el id-dawl fejn jien ]allejt fid-dlam

  18 - 6 - 94

  6 -10 - 94

 • Namrati

   

   

  Im]abbitna tinsab fir-ri] tas-snewwiet

  li b]al donni n]ossu jimbuttani lejk

  kif flimkien nitpaxxew bil-[miel tal-]olqien.

  U jien noffrilek bukkett ward im\ewwaq

  u r-ri] ]lejju jtajjar fjura lejn wi``ek.

  Xejn ma jista' jaqta' din il-katina

  b'sa]]itha li tg]aqqad lili u lilek

  U hekk biss, flimkien niffurmaw forza soda

  M]abbitna b'sa]]itha daqs l-aqwa imperu.

  9 - 7 - 94

  3 - 95

 • Il-futur tag]na

  \-\g]a\ag]

  wara l-proposta tal-Junior College

  u l-protesta ta’ l-istudenti

  Titpaxxewx bil-gmiel tal-qamar kwinta

  u ma tarawx lilna

  fuq in-na]a eklissata tal-qamar,

  in]ammgu jdejna bil-fa]ma sewda,

  in]a\\u `rieki fuq karti li g]ad jintremew.

  G]alxejn inkomplu mexjin

  fuq il-qamar tond

  g]ax qatt mhu se naslu!

  }sibt li g]alxejn nistudjaw il-profond ta' l-univers.

  Meta l-qamar kwinta jag]tikhom id-dawl

  ftakru

  fil-jiem mudlama tag]na

  u l-futur tag]na

  fuq in-na]a eklissata tal-qamar.

 •  

  B]ar-Re

  Fid-dlam ng]ix

  biex tidher ix-xemg]a f’idi.

  Nilbes il-kuruna

  (tax-xewk)

  biex inkun b]ar-Re.

  Ng]ix f’koma

  u x-xemg]a n]alliha mitfija

  quddiem ix-xemx;

  marbut bil-ktajjen

  biex ma na]rabx.

   

   

 • Bibien u Twieqi

  {o kamra vojta

  Bibien u twieqi mag]luqin

  In]ares lejn mera quddiemi

  Tieqa nfet]et

  bil-forza tar-ri]

  u x-Xemx tirrifletti fuq il-mera

  u jien ma nag]rafx

  li dik biss riflessjoni.

  Nistenna li tfajla

  g]ad tifta] il-bieb

  tag]tini l-liberta'

  In]ares lejn it-tieqa

  u nara d-dawl ori[inali.

  Imbg]ad nittawwal mit-tieqa

  madwari nara [onna kollha ]ajja

  U jien nixxennaq

  biex nar' sa l-inqas si[ra

  Imxennaq biex ix-xemx tiddi fuq qalbi.

  23 - 7 - 94

 • G]ad jg]addu l-jiem

  G]ad jg]addu l-jiem

  meta xammejt ir-ri]a ta’ l-ikel

  u bqajt bil-[u].

  G]ad jg]addu l-jiem

  meta rajt l-ilma fuq ix-xefaq

  u naf li ma nistax nixorbu.

  G]ad jasal it-Tmiem

  meta jien niekol u nixrob

  u nixba’.

  G]ad xi darba ru]i

  tixxabba’ bl-g]arfien s]i].

  9 - 8- 94

 • Qalb im[arrba

  F'kamra vojta, mudlama, fta]t it-tieqa

  sabiex ix-xemx s]una tiddi fuq qalbi.

  Nixtieq ni[ri f'[onna mimlija ]ajja

  biex ir-ri] itajjar lejn wi``i warda

  u biha f']alqi ng]um fuq wi`` il-ba]ar;

  ti[i tajra bajda, tnaqqar il-fjura ,

  nkellimha u tg]annili g]anja mill-isba].

  Forsi g]ad nara `-`iklu s]i] tal-qamar

  met'int u jien nil]qu l-kwiekeb tas-snewwiet.

  10 - 9 - 94

 •  

  Min jien?

  Jekk trid issir taf min jien, sbej]a tieg]i

  taranix [uvni sabi], attraenti.

  T]arisx lejja, dak illi jista' jferr]ek

  Ftakar, ta]t it-tbissima hemm il-bikja

  Hemm id-dmug] nie\el minn g]ajnejn il-buffu

  Hemm problemi ta]t il-karikaturi

  Tiftakar meta rajtek l-ewwel darba

  morna nie]du drink, tajtek tazza vojta,

  offrejtlek bukkett ward nixfin u bix-xewk

  Tistenniex ming]andi kliem sabi], bla kulur.

  Imbg]ad g]adda \-\mien i\da jien bqajt tifel

  Int g]araft it-tbissima fl-arti tieg]i

  Tg]allimt bl-amment dik is-solitudini

  Is-sentimenti ]er[in mid-dmug] tal-qalb.

  Tarax il-palk; jing]ata g]alik bla ma trid

  Jien qed nag]tik ic-cans, tifhimni aktar.

  26 - 11 - 94

   

   

 • Stqarrija Personali

  Nag]mel din l-istqarrija personali

  Forsi g]ad tissaqqa’ dil-warda niexfa

  li nixtieq noffri lil tfajla minn qalbi.

  Forsi g]ad tg]um fil-ba]ar mejjet tieg]i.

  Im]abbti ma tibqax biss poe\ija

  li ma jifimha ]add, g]anja ta’ vistu.

  Ma nibqax nimxi fuq qamar eklissat,

  u int tisma’ l-muzika bla noti tieg]i,

  t]a\\e\ `rieki u qlub mieg]i

  jew forsi

 • Fejn insibek?

  G]alfejn

  inkompli tiela’ l-g]olja tal-Golgota

  nixxabbat, nilhe[ biex nil]qek Snewwiet blu,

  met’hawn fuq hiemda l-kampnari tal-knejjes

  u m’g]adnix nisma’ l-g]ana ta’ l-g]asafar?

  Hawn funeral; il-buffu ma [iex mieg]i,

  u l-[awhra li n\omm f’qalbi waqg]et, tliftha.

  Bla ]biberija, bla fer] u bla m]abba,

  int fiex te\isti?

   

   

 • Fil-b\onn tal-]bieb

  Il-]ajja tieg]i mhux kompluta

  Jekk ninsab wa]di

  In]oss il-b\onn ta' l-g]ajnuna

  ta' xi ]add li jag]ti ka\i

  M'inix b'sa]]ti bi\\ejjed

  Jekk nieqes minn x'imkien

  Irrid in]oss l-idejn

  ta' dawk li noffrilhom jien.

  Jien barrani f'pajji\i, eremita

  Nixtieq no]ro[ minn dil-kamra mudlama

  Nitg]allem lingwa li biha niftiehem

  In]ares u nara, nisma' u nifhem

  Forsi xi ]add g]ad jie]u ]sieb dan il-[nien

  g]ad jissaqqa dan il-ward li qed jinxef

  Forsi xi ]add jg]inni no]rog minn dat-tajn

  Hawn jien g]atxan fuq dan il-bir bla ilma

  f'dan il-lejl bla ]ajja, f'dal-maltemp ikrah.

  Kemm nixtieq insib

  ]abib jew ]abiba

  ma' min jien

  ng]id kelma u niftiehem.

  22 - 1 - 95

 • Int ]addiem

  Ftakar meta kont \g]ir,

  il-]olm intilef fil-ftu] tal-[nien

  u issa li l-meraq ni\el kollu

  tinsab f'g]ar vojt u mudlam.

  Maqbud f']u[[ie[a

  sa minn meta kont \g]ir

  u kien hemm min kebbes aktar in-nar.

  Mela ejja ]addiem,

  martri, barrani fuq ix-xog]ol tieg]ek;

  Tkomplix tg]ix fid-dellijiet tal-lejl

  ]ares lejn id-dawl

  Ejja ]addiem

  Int artist, Int kbir

  Int ]absi

  O]rog mi`-`ella tieg]ek u uri min int!

  4 - 95

   

   

   

 • Problema [dida

  Mal-]oss delikat tal-kitarri, filli

  kollox g]addej normali b]al \iffa ri],

  fejn filli l-mew[ jilg]ab ]lejju mal-plajja,

  filli l-mu\ika ]elwa sserra]ni,

  filli kollox kalm, f’daqqa wa]da nisma’

  rag]da illi tibqa’ tivvibra f’mo]]i.

  Dak kollu li nara tilef il-kulur,

  ma jistax jit]allat ma’ ]addie]or.

  Minflok qieg]ed fil-b\onn illi nittallab

  Illum g]atxan u g]ajjien f'din in-nixfa

  f'din it-telqa li ma t]allinix nimxi

  n]ares 'il fuq u nara s-sema gri\a

  Ir-ri] imbotta' lejn wi``i s-s]ab iswed

  Hekk kif mal-]oss delikat tal-kitarri

  b]al splu\joni li jg]addi kemm jg]addi \mien

  nibqa' nismag]ha qawwija go mo]]i

  16 - 4 - 95

  bBummm!!!!

 •  

  Kull meta bdejt tiddie]ak bija

  Dak in-nhar li warrabtni

  sabbatt il-bieb [o wi``i

  U l-kliem li jien ng]id

  illi inti d]akt bih. Fommi kesa]

  u jien tlift il-kliem.

  Ne]]ejt i\-\rar illi int waddabtli.

  Rajtni mmut u int m'g]intnix

  {ejt mag]sur f'meraq \ag]\ug]

  Mitluf fil-folla

  u int tajtni l-[enb. }sibt li fuqi x-xemx

  mhu se tiddi qatt.

  Ridt inkisser il-]itan tas-sejjie]

  li madwari bnejt.

  Hekk kif jinfeta] il-ward

  minn qalb l-u[ieg] u l-inkwiet

  Kif l-an[li jifthu

  s-separju fuq id-dinja b]al meta

  ]abbru l-ewwel zerniq.

  Issa l-[onna ]addru biex ma jmutu qatt.

  23 - 4 - 95

   

   

   

   

   

 • Da]na fuq il-ba]ar

  er[a’ tella’ x-xibka vojta

  g]ax

  irrid lura `-`urkett

  irrid il-maskra

  irrid in]oll l-g]oqda

  forsi g]ada jisba] jum [did

  ming]ajrek

  forsi b]ali ta]seb li ma’ ]addie]or

  ter[a’ tag]mel l-im]abba trid

  26 - 8 - 95

  14 -10 - 95

 •  

  Issa li d]alt sewwa fi\-\mien

  Il-passat glorju\ ma jista' jmut qatt

  Anke jekk illum il-kordi maqtug]in

  jew il-mu\ika ]elwa issa nbidlet

  f'g]anja ta' vistu, f'atmosfera ta' mewt

  Tibqa' mmortali dit-tapizzerija

  li nsi[t bir-reqqa meta jien kont b'sa]]ti

  biex il-kliem jibqa' jiswa daqs l-avorju

  l-katakombi jinfet]u f'`entru ta\-\fin

  sabiex id-dell ferrie]i ta' l-img]oddi

  jibqa' ji[ri wrajk, illum f'dal-post ikrah

  Issa li l-fjuri li \rajt qeg]din jinxfu.

  27 - 8 - 95

   

   

   

   

   

 • Missier....

  Rajtek [gant; rajtek fil-bog]od

  U in\ajt din l-uniformi li libbistni int

  Kliemek tqil wisq g]alija

  u g]emilek issa qdiem.

  I\da jer[a’ jsir moda

  il-mod kif g]allimtni n[ib ru]i

  u g]ad infittex fuq elf dizzjunarju

  il-kliem li ming]andek kont nisma’.

  9 - 9 - 95

 •  

  Sigmund Freud

  mo]]i blokka sil[

  nofsha mg]ottija

  spon\a mo]bija

  ]allini ng]ix

  id-dinja fantastika tal-]olm

  biex insir naf min jien

  missier noqtlok

  j'omm, issa int

  il-ma]buba l-[dida tieg]i

  mo]]i g]arbiel

  li jag]raf il-frak

  minn dak li jien ma nafx bih

  u jien g]adni n[orr ma' ri[li

  it-trab ta' l-img]oddi

  13 - 1 - 96

   

   

   

   

 • ta]t l-art

  mulej mulej g]alfejn [ibtni hawn?

  nipprova nsemma' le]ni emar[inat

  fejn xg]elt id-dawl tefg]u kullimkien fid-dlam

  nippreferi nibqa' misto]bi wara l-]itan

  ...minn bejn dan id-dmug]

  b]al ilma ]iereg minn [ol-blat

  ma nistax infisser kif qed in]ossni b]alissa

  jekk irrid nista' ntir fis-sema safi

  izda minflok nista]ba l'isfel ta]t l-art

  tfajla tfajla er[a' g]idli int

  jekk ]ajtek hiex ]olm u ideali biss

  jekk tag]tix ka\ dak li tisma' fuqi

  jew tg]ix l-esperjenza tal-]ajja tieg]i

  u jekk kelli nurik id-difetti kollha tieg]i,

  xorta wa]da ``empilli llejla?

  jew jekk nifta] qalbi mieg]ek

  tg]addini bi\-\mien mal-barranin?

  2 - 3 - 96

 •  

  Talba

  Mulej, ag]mel li:

  Jekk jitgerbeb il-mew[

  ma jiddardarx il-ba]ar.

  Jekk idejja g]odda tajba

  ma ssaddatx.

  Jekk fommi eku ta' le]nek

  kliemi ma jibdilx it-tifsira tieg]u.

  Jekk qalbi ting]aqad kumpass

  in]a\\e\ `irku.

  Jekk na]dem l-g]alqa

  ikolli l-frott.

  Jekk tarani fil-g]ar

  urini x-xemx.

  Jekk ticcarrat il-purtiera

  er[a' sejja]li.

  31 - 3 - 96

   

   

 • Imma[ina

  Imma[ina stat fejn kul]add igawdi,

  fejn ma jibqax je\isti aktar faqar,

  fejn tieqaf il-[lieda bejn fqir u sinjur.

  }abib, sie]bi ]addiem, hemm tieqa \g]ira

  fil-g]oli li qieg]da turik il-gmiel

  tad-dinja, g]ax fuq l-orizzont hemm l-art.

  }abib, int m'intix mitluf f'nofs l-o`ean

  Anke jekk qabel int batejt fin-nixfa

  issa hemm l-ilma jfur, il-[onna jwarrdu.

  }abib, dan id-dell li [ie g]ad jintemm

  fid-dawl l'g]ad tar'g]al dejjem jiddi fuqek.

  Jista' jkun hemm ]ob\ u ilma g]al kul]add.

  Immagina li g]ad ma jibqax aktar

  min g]ax hu privile[[at, jg]id li qeg]din

  tajjeb, meta fil-fatt inkunu ]a\in.

  12 - 5 - 96

 •  

  Im]abba li qatt ma e\istiet

  Dmug] in[azzat

  g]al ]olma li g]addiet

  ta' kes]a bierda g]al xulxin,

  ta' maktur imqatta’

  jorbot \ew[ si[[ijiet,

  ta' rabta bla g]oqda

  f'qieg] il-ba]ar.

  U wara li ntilfet

  din l-istorja ta' m]abba

  u tg]attiet bit-trab,

  lewnek vjola’

  u

  jien bla kulur,

  nibqa' g]alik ittimbrat

  f'mo]]ok,

  li jg]id ]afna kliem

  li kuljum jibdel it-tifsira tieg]u.

  10 - 3 - 96

   

   

   

 • Dieqa

  Meta kull bieb li n]abbat

  jinstabat [o wi``i

  in]oss b]al dieqa

  b]al karba siekta

  fil-[ewwieni tieg]i.

  Meta r-ri] idur kontrija

  ni[[erra g]ajjien

  bla ma nsib ]ajt ma xiex inserra].

  T]allix Mulej

  li l-munita dejjem iddur kontrija.

  T]allix Mulej

  li dejjem ni[i l-a]]ar fit-ti[rija.

  Mulej, dan is-sentiment

  li ]add ma jifhmu;

  il-kliem li ma jinstab fl-ebda dizzjunarju.

  Din ]ajti Mulej

  li qieg]da tmut minn [ewwa.

  Din il-bikja silenzju\a tieg]i.

  Dan l-g]ana ta' vistu.

  Dan....

  18 - 6 - 96

  17- 8- 96

 •  

  Il-poe\ija tieg]i

  Fil-jiem eklissati inpin[i `-`rieki,

  ndoqq noti ta’ vistu dejjiemi f’qalbi,

  nimsa] l-a]]ar demg]a f’g]ajnejn il-buffu,

  li le]nu mo]bi ta]t il-]alq im`arrat.

  Influwenzat mil-le]en ta’ }a[ar Qim,

  esperjenza spiritwali, u nu\a

  l-istil barokk tal-Imdina, belt siekta.

  In-nies m’g]o[bithomx il-mu\ika tieg]i,

  qanpiena ddoqq fl-G]id ta’ l-Imwiet u qalu

  ntilfet spon\a fil-perennita’ tas-s]ab.

  Jien ma tajtx ka\ u nirkeb karozzella

  komplejt nirkeb, ]ellejt ir-roti jduru.

  18 - 6 -96

   

   

   

   

 • Ruth

  (li mietet tra[ikament flimkien ma' \ew[ha Hans

  u omm \ew[ha Lucy, it-Tlieta 25 ta' {unju)

  Il-biera] u llum differenti.

  B]al tajra,

  li sparawlha hesrem.

  B]al warda,

  li kibret u sbie]et,

  imbg]ad qa``tuha.

  I\da g]adu jinxtamm,

  il-fwie]a ]elwa ta' din il-warda-ruth,

  u r-ritratti tieg]ha

  huma memorja ]ajja fina.

  Fejn qieg]da tinsab hienja,

  siekta, fl-im]abba eterna,

  titlob g]alina

  aktar qrib t'Alla Missierna.

  21 - 7- 96

  27 - 8 - 96

 •  

   

 • }olma

  F’lejla sajfija,

  jien u tfajla li ma nafx min hi,

  fid-dlam

  g]ajr id-dawl bati ta’ fanal baxx.

  Xag]arha m]abbel ma\-\iffa tan-nirvana.

  Rajtha,

  mixja ]afifa b]al fuq tapit tal-fjuri,

  mg]ottija biss b’libsa twila bajda.

  Dak il-lejl fid-dawl tal-qamar

  kien bidu ta’ rumanz [did.

  Ikompli jgerbeb i\-\mien,

  u l-im]abba saret dramm

  u lbisna bosta maskri.

  Qaltli li l]aqna l-ideali,

  li ng]ix f’palazz,

  u hi tkun ir-re[ina tieg]i.

  Issa g]alina t-tnejn,

  solitarji, in]arsu siekta lejn xulxin.

  Illum il-qamar misto]bi wara s-s]ab.

  3 - 9- 96

 •  

 • ________________________

  Xi waqtiet ji[ri li jiem s]a] jintilfu

  .... u mag]hom l-im]abba ttir mar-ri].

  Inqalleb fid-djarju tieg]i,

  meta kont nemmen b’]afna kuluri sbie].

  Rajtek,

  miexja, i\\omm i\-\arbun f’idejk,

  fit-triq ta’ l-im]abba.

  Id-distanzi ta’ bejnietna kibru:

  Jien u Int

  bqajt indifferenti, iebsa daqs l-azzar,

  t]ares `assa lejn dan il-ward li qed jinxef.

  Din hi l-burdata li g]addej minnha b]alissa.

  3 - 9- 96

 •  

  |ball li jiswa ]ajja

  Smajt li

  ]ajja ta’ tnejn li g]erqu fix-xewqat

  se tag]ti l-]ajja.

  Wara dak in-nhar li \erg]u bl-addo``,

  il-]sad kollu kiber ]a\in.

  G]addew minn trid dejqa

  li ma setg]ux jo]or[u minnha,

  u bla ]sieb ta’ xejn

  il-fjamma ta’ qalbhom qabdet f’salt.

  Ta]seb li din hi m]abba

  fejn tnejn qed isiru jafu l’xulxin

  jew ]asbu biss li qeg]din fl-im]abba?

  15 - 9 -96

  3 - 9- 96

   

   

   

   

 • Wa]di Be\g]an

  Ma rridx nifta]ar

  g]ax m’ g]andix biex.

  Tag]milnix b’sa]]ti

  g]ax nieqes minn x’imkien

  Jien poeta fqir,

  nimxi, nitkaxkar, nitg]allem ntir.

  B]alek no]lom li g]ad inkun jien,

  jew forsi nifta]ar li jien ]addiem,

  i\da narani

  imdendel g]ajjien.

  Wa]di

  la titlaqnix.

  16 - 3 - 97

 •  

  Intolleranza

  F’din id-dinja

  fejn kul]add idoqq monokorda.

  wara li nkun \baljajt f’kitbieti,

  inkun nixtieq li ]add aktar

  ma jibqa’ jafni b]ala kittieb.

  20 - 5 - 97

   

   

   

 • Int Sabi]a

  Rajtek tfajla, tikber solitarja

  fi klassi g]alik, fost s]abek ]elwin.

  Fil-bog]od ]afna raw li int differenti,

  kbirt tfajla stramba, kbirt wa]dek f’kull ]in.

  G]alkemm kont taf li huma a]jar minnek,

  ]add qatt ma ]ajrek li timxi - ‘l quddiem.

  Tilbes ilbies differenti minn s]abek.

  Qatt ma kont to]ro[, u dejjem bla kliem.

  {uvni solitarju ried jo]ro[ mieg]ek,

  qbiltu li t-tnejn g]ad tkunu ta’ xulxin.

  Smajt li stajt to]ro[ ma’ xi [uvni ie]or

  ftit a]jar, bla ma qalulek ma’ min.

  Qalulek ukoll li ma kienx jist]oqqlok,

  bla ma ndunajt li riedu jid]ku bik.

  Imxejt ]a\in mieg]u, u huwa telqek,

  u ]add ma [ie] l-i`ken ]asra g]alik.

  G]adda \-\mien u int ftit li xejn inbdilt.

  Bi\-\mien bdejt tara t-tmaqdir u \-\ebblieg].

  Nitolbok t]oss il-b\onn t’ aktar g]ajnuna.

  Temmen l’ int sabi]a, f’dinja bla u[ieg].

  15 - 6 - 97

 • Fil-pa`i u mhux fil-[lied

  Bejn l-g]ola muntanji,

  bejn l-aqwa kastelli,

  hemm dar \g]ira

  li fiha ng]ixu jien u int.

  Kont nemmen li g]andna ninfirdu

  u li m’ g]adx nibqg]u aktar ta’ xulxin.

  Kont na]seb li se nirba]

  u hemm ]afna x’ nista’ nakkwista ming]ajrek.

  Kont nemmen li int fqira

  u ta’ oppressjoni fuq l-awtonomija tieg]i.

  M’ g]araftx kemm qed nitlef,

  issa li l-g]aqda bejnietna intemmet.

  Bdejna nu\aw lingwi differenti

  bla ma niftiehmu.

  Bdejna ni[[ieldu g]all-flus

  u min hu l-aktar b’ sa]]tu jirba],

  bla ma nintebbhu

  li qed ng]ixu f’ dinja wa]da:

  Dinja mag]mula g]all-bnedmin.

 • 10 - 8 - 97

 •  

 • Apprezzament: ~etta Flask

  Ma' nista' ninsik qatt quddiem g]ajnejja,

  titlob lill-Mulej bil-kuruna f'idek,

  ta]dem g]all-familja, ta]dem g]all-kotra.

  Issa li l-Mulej qrib tieg]u iridek.

  Nann, illum m'g]adnix it-tifel ta' dari.

  Illum nifhem it-tbatijiet li [arrabt,

  sabiex erbatax -il wild, [ibt fid-dinja.

  Kemm batejt fix-xog]ol, sabiex lira dabbart.

  Rajt il-problemi ta' kull omm; rajt aktar.

  Rajt il-mewt ta' \ew[ek u seba' wliedek,

  Ibnek ta' seba' snin maqtul bil-gwerra.

  G]as-servizz tieg]u, l-bambin dejjem riedek.

  Issa minkej' li m'g]adikx aktar mag]na,

  ma ninsewx kemm batejt biex \rajt il-ward.

  Ma ninsewx l-opri tajba li g]amilt mag]na,

  u g]ad jibqg]u jg]ixu 'l-[onna li ]addart.

  21 - 10 - 97

 •  

  Ma]bubin

  miblug] d]alt f’ ]olma b]al wie]ed skantat

  \ew[ ma]bubin wa]idhom fuq il-blat

  fuq il-blat, ]dejn il-ba]ar, int u jien

  l-ebda artist ma sab dawn l-ilwien

  iddoqq bil-flawt ta’ l-im]abba fis-skiet

  tipprova tixg]el kull xemg]a li ]dejk

  ri[lejk mexjin dal-vja[[ bla tmiem

  dal-vja[[ li fih nitkellmu ming]ajr kliem

   

  Ward ]elwin

  Qlub safjin

  Imfarr[in

  minn xulxin,

  f’jiem xemxin

  Ma]bubin

   

  Kemm i[[errejna fuq il-blat u r-ramel

  Qatt ma ninsa l-jiem li ]ri[na flimkien,

  -il bog]od mid-dinja qarrieqa tal-maskri.

  Skoprejt il-verita’, skoprejt min jien.

   

   

 • Dinja ilsira

  Waqt li x-xemx tixwi fuq rasi bla ]niena

  Jien, ]addiem, nerfa’ u nqandel il-kaxxi

  tqal fuq dahri, bla ]niena, bla telf ta’ \mien

  Min jaf kemm-il nofs ta’ nhar g]amilt nilhe[

  biex inkisser b’ idi ]itan tal-konkrit!

  Min jaf g]al kemm [ag]luni nag]\aq fl-ilma,

  sabiex naqla’ sold g]al kull litru g]araq

  li ]lejt! Waqt li bdejt inni\\el il-paga

  li naqla’ kull [img]atejn fuq i\-\onqor,

  rajt lili nnifsi mag]sur f’ meraq \ag]\ug],

  mg]affe[, u\at minn min hu akbar minni.

 •  

  S]aba Sewda

  Xi waqtiet kull bieb li nifta],

  jinstabat [o wi``i.

  Xi waqtiet inkun ma’ l-o]rajn,

  u xorta n]ossni wa]di.

  Imbag]ad inqalleb u naqra,

  il-poe\ija mdejqa tieg]i:

  Kliemi oskur u ma jiftiehemx.

  Frustrat

  jibqag]li tama biss biex no]lom.

  Ikun hemm mumenti

  fejn nimxi f’toroq

  li ma jwasslu g]al imkien.

  Ikun hemm mumenti

  fejn is-sema blu

  titkarrab bl-u[ieg].

  I\da hawn jien bid-demg]a fuq g]ajnejja,

  n]oss il-b\onn ta’ l-g]ajnuna,

  ta’ xi ]add li jag]ti ka\i.

   

   

 • }elsien

  fil-maltemp ma nib\ax

  no]ro[ -il barra

  b]al gawwi li minn bejn l-irdum jittajjar

  inkisser ]itan tal-konkrit madwari

  sakemm tintefa’ x-xemg]a

  l’ ilha tnemnem

  forsi g]ad xi darba

  nara dawl [did

 •  

  Illum g]ajjien

  illum f’ jum bla \iffa

  wara l-]ajt g]oli tas-sur

  hemm jien gawwi mbe\\a’

  mo]]i tqil

  ]adid li qed jissaddad

  ix-xewqat tieg]i f’ eklissi

  f’ g]ajnejja kollox gri\

  u mira[[ fil-bog]od

  in]ares lejn ix-xtieli

  jinxfu bla ]ajja

   

  Go Back